Obchodní podmínky

Obchodní podmínky upravují smluvní vztah mezi prodávajícím, internetovým obchodem www.intelligentstyle.eu, a kupujícím, zákazníkem internetového obchodu www.intelligentstyle.eu.

Podrobnosti o prodávajícím:
Světla Tkadlecová
sídlem 671 51 Kravsko 97, Znojmo
IČO 12205028
email: info@intelligentfood.eu

Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí legislativou České republiky a Evropské unie. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.                             

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ


1.1. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu
s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé  na základě kupní smlouvy 
 uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu www.intelligentstyle.eu
provozovan
ým prodávajícím.


1.2. 
Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy kupujícím by byla právnická osoba nebo osoba jednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.


1.3. 
Pokud je sjednána kupní smlouva s odchylnými ustanoveními od obchodních podmínek,  mají přednost odchylná ustanovení ve smlouvě.


1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.


1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


2. K
UPNÍ SMLOUVA

2.1.  Nákup probíhá výběrem požadovaného zboží,
vyplněním objednávkového formuláře (který obsahuje zejména informace o
 objednávaném zboží, způsobu úhrady kupní ceny, způsobu a nákladech doručení). Objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku. Objednávku odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ Objednat s povinností platby“.  Odesláním a potvrzením objednávkového formuláře kupující souhlasí s obchodními podmínkami v aktuálním znění uvedenými na webu. Následuje 
platba buď bankovn
ím převodem na účet prodávajícího nebo bankovní kartou .


2.2. 
Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.


2.3. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. 
Prodávající však může uzavřít kupní smlouvu individuálně.


2.4.
Před odesláním objednávky může kupující zkontrolovat a měnit vložené údaje, opravit případné chyby. Uvedené údaje v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po dojití objednávky kupujícímu potvrdí její přijetí e-mailem na adresu elektronické pošty kupujícího, kterou kupující uvedl v objednávce.


2
.5. Prodávající je oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky), pokud by to vyžadoval charakter objednávky.


2.6.
  Uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky, které prodávající zašle kupujícímu elektronickou poštou na e-mail kupujícího uvedený v
objednávce.


2
.7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních
prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, náklady se neliší od základní sazby.


3. 
CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Kupující má možnost vybrat následující způsoby platby:


3.1.1 
bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 
2634458012/3030, pro zahraniční platbu: IBAN: CZ27 3030 0000 0026 3445 8012BIC: AIRACZPP, majitel účtu Světla Tkadlecová.


3.1.2 Platebn
í karta – online platba přes platební bránu Comgate se zabezpečením 3D Secure. Brána podporuje všechny běžné platební karty. 


3
.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením
a dodáním zboží ve smluvené výši.


3
.3. Kupující je povinnen uhradit celou kupní cenu předem. Zboží bude odesláno teprve po jejím uhrazeníProdávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.


3.4. 
Dle těchto obchodních podmínek je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.


3
.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uvádět variabilní symbol platby.  Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.


3
.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se
nepoužije.


3.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté
prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.


3.8. Prodávající 
není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu v souladu s platnými právními předpisy a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou
adresu kupujícího.


3.9. V př
ípadě, že kupující neuhradí objednávku nejdéle do 10 dní od jejího odeslání, bude objednávka stornována. O tom bude kupující vyrozuměn
e-mailem.


3.10. V případě, že se kupující dopustí porušení smlouvy (např. nepřevezme v rozporu s těmito obchodními podmínkami zboží, nebo včas nezruší objednávku, kterou učinil apod.) a prodávajícímu tím
vznikne škoda, je kupující povinen tuto škodu prodávajícímu uhradit v
souladu s ust. § 2913 občanského zákoníku..


4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
, od objednávky

4.1. Kupující je oprávněn odstoupit od provedené objednávky do potvrzení objednávky prodávajícím. Odstoupení je třeba učinit písemně na adresu elektronické pošty prodávajícího www.intelligentstyle.eu.

4.2.  Zákazník spotřebitel má právo do 14 dnů od
převzetí zboží v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od kupní smlouvy a zakoupené zboží vrátit. 
Je-li předmětem kupní smlouvy  několik
druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Nevztahuje se to na otevřené zboží anebo produkty, které podléhají hygienické ochraně a produkty vý
še uvedené.  Zboží musí být prodávajícímu vráceno neotevřené, nepoškozené, neopotřebené a, je-li to možné,
v původním obalu. Zboží, které si zákazník nevyzvedne od přepravce nebo do konce doby uloženi, případně vrátí se zpět prodávajícímu, nemá nárok na vrácení peněz. Pouze do 14 dnů od nevyzvednutí zásilky má zákazník nárok na jeho opětovné odeslaní prodávajícím a to pouze po uhrazeni vyčísleného poplatku prodávajícím za další dopravu a náklady spojené s manipulaci se zásilkou.  


4.3 
Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od
kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze,
jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z
hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
     
   

4.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle výše uvedených ustanovení obchodních podmínek se kupní
smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i
v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.


4
.5. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím převodem na účet kupujícího. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.


4
.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.


4
.7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V
takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.


4
.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je kupující povinen prodávajícímu spolu se
zbož
ím vrátit i tento dárek. Darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.


4.9. Adresa pro př
íjem vráceného zboží:

The Intelligentl s.r.o.

Na Petřinách 29

162 00 Praha 6

Česká republika

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.


5.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.


5
.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.


5
.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Pokud se stalo, že zásilka přišla poškozená je dle našich obchodních podmínek nutné zásilku nepřevzít (nechat  vrátit zpátky) a tuto skutečnost oznámit e-mailem na adresu info@intelligentstyle.eu co nejdříve po tomto zjištění (nejpozději do 2 dnů).


5
.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží se řídí platnými právními předpisy nebo písemnou dohodou.


6
. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a dalšími příslušnými obecně závaznými právními předpisy.


6
.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá
kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:


6.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,


6
.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto
druhu obvykle používá,


6
.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,


6.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a


6.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.


6.3. Tato ustanovení obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého
zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.


6
.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při
převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.


6
.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího zasláním e-mailu na adresu elektronické pošty prodávajícího www.intelligentstyle.eu.


6.6.Za okamžik uplatnění reklamace se považuje, kdy dojde projev vůle spotřebitele (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu ( e-mailem), a to i bez toho, že je reklamovaný výrobek ze strany spotřebitele prodávajícímu doručen.


6.7. Prodávající neodpovídá za případné zdravotní komplikace v souvislosti s užíváním zboží (např. alergická reakce na zboží).


7
. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží
zaplacením celé kupní ceny zboží.


7
.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826
odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.


7
.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické
adresy www.inteligetstyle.eu. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.


7
.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká
obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

8. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ, GDPR

8.1. Prodávající zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů.


8.2. Správcem osobních údajů kupujících, reps.
uživatelů je Světla Tkadlecová, 671 51 Kravsko 97, okr. Znojmo, info@i
ntelligentstyle.eu, tel: +420 776764267(dále jen „správce“). Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.


8.3. Správce zpracovává osobní údaje, které potřebuje k plnění smluvních a zákonných povinností, dále na základě oprávněného zájmu a v určitých případech na základě souhlasu kupujícího. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení o ochraně osobních údajů.


8.4. Pokud by se kupující domníval, že při zpracovávání osobních údajů prodávající porušuje platné právní předpisy, má právo požádat prodávajícího o vysvětlení a odstranění závadného stavu, anebo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz. Kupující má právo požadovat od správce přístup k jeho osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz jeho osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování.


8
.5. Doba, po kterou budou osobní údaje správcem uloženy, jsou 3 roky, nejdéle však do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.


8.6. Dalšími příjemci osobních údajů jsou
WordPress (provozovatel e-shopového systému ), 
Heureka Shopping s.r.o. (zpracování emailu pro zasílání emailového dotazníku spokojenosti)
, kromě osob dopravujících zboží mohou být některé osobní údaje předány zpracovatelům, jejichž služby využívá prodávající pro účely vývoje produktu, marketingu, dopravy nebo správy fakturace.

Jde například o společnosti:                                                                                    

Česká pošta s.p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4      

Uloženka s.r.o., se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, Praha 4          

Zásilkovna s.r.o., se sídlem Praha – Libeň, Lihovarská 1060/12, PSČ 190 00                               
Google,
Mountain View, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States    
Facebook Ireland Ltd, 4 GRAND, CANAL SQUARE, GRAND CANAL HARBOUR, D2 Dublin IRELAND              
Seznam.cz, a.s., se sídlem, Radlická 3294/10, 150 00 Praha


8.7. Kupuj
ící potvrzuje, že byl poučen o tom, že poskytnutí osobních údajů, tedy jakýchkoliv údajů týkajících se určeného nebo určitelného fyzického subjektu, je dobrovolné. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě. Kupující s jejich poskytnutím a zpracováním souhlasí ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů.


8.8. Kupující nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.


8.9
. Kupující má právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů daný správci. Tímto však
není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. 
Odvolání souhlasu může poslat na info@intelligentstyle.eu


8.10.V př
ípadě, že by se kupující domníval, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, a to písemnou formou a taky požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.


8.11. Uživatel bere na vědom
í, že kromě poskytnutých osobních údajů využívá Prodávající prostřednictvím
webových stránek www.intelligentstyle.eu informace z webových prohlížečů formou souborů cookies. Více o využívání cookies a možnostech najdete níže v sekci Informace o využívání cookies.


8.12. Kupuj
ící souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Kupující má možnost odhlásit se z odběru těchto zpráv. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Uživatel může zažádat o jejich smazání. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná


8.13 Kupuj
ící tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. Práva uživatele plynoucí z GDPR

Uživatel má možnost požadovat od Správce:

Přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR),

Jejich opravu nebo výmaz (čl. 16 nebo čl. 17
GDPR), popř. omezení zpracování (čl. 18 GDPR)

Vznést námitku proti prováděnému zpracování
(čl. 21 GDPR). Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR má jako subjekt údajů právo na přenositelnost osobních údajů, které o sobě poskytl Správci.

V otázkách zpracování osobních údajů může
uživatel kontaktovat Správce, a to na e-mailové adrese info@intelligent
style.eu


9.
SOUBORY COOKIES

9.1. Prodávající využívá prostřednictvím webových stránek www.intelligentstyle.eu informace z webových prohlížečů formou souborů cookies.


9.2. Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které naše stránka ukládá do vašeho prohlížeče. Tyto soubory pomáhají například:
                                                                                            
ke správné funkčnosti webových stránek,                                                                                                      
k zapamatování údajů pro
další návštěvu stránek,
                                                                                  
pro zapamatování přihlašovacích údajů.

Používané cookies na našich stránkách
rozdělujeme na dva základní typy. Krátkodobé, které se používají pouze dočasně
a zůstávají uloženy ve vašem zařízení pouze do té doby, než prohlížeč zavřete,
a dlouhodobé, které zůstávají uloženy ve vašem zařízení déle.

Z hlediska funkce, kterou cookies plní, je lze
rozdělit následovně:                                         
esenciální, pro základní fungování webu
,                                                                                      
analytické, které nám pomáhají analyzovat statistiky a fungování webu, marketingové, pro cílení reklamy a analýzy prodejů. Některé cookies mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše
reklamní aktivity. Jde typicky o třetí strany, jako Google, nebo Facebook. Tyto třetí strany nám umožňují individualizovat reklamní sdělení a analyzovat jejich účinnost. 
Možnosti nastavení vašich cookies: Využití cookies a jejich ukládání můžete
snadno nastavit ve svém prohlížeči. Preference lze zvolit přímo v nastavení. Níže najdete informace o tom, jak nastavit cookies v nejčastěji používaných
prohlížečích:
  GOOGLEINTERNET EXPLORERMOZILLA FIREFOX


1
0. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají,
že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.


10.2.Je-li některé ustanovení obchodních
podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.


USNESENÍ EU: Zákazník bere na vědomí, že informace a doporučení na těchto webových stránkách nenahrazují vyšetření, diagnózu a léčbu lékařem západní medicíny. Toto ustanovení je uváděno na základě nařízení Zákona o zdraví lidu ČR z roku 2011 a směrnic EU.  Naše výrobky jsou určeny pro zdravé lidi, kteří si chtějí udržet pěknou postavu a podpořit své zdraví. Před zahájením diety je vhodné poradit se s lékařem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KONTAKT NA PRODÁVAJÍCÍHO:

Světla Tkadlecová, e- mail info@intelligentstyle.eu

Ve Znojmě dne 26.6.2023